UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravlјanje otpadom podrazumeva sprovođenje propisanih mera za postupanje sa svakim materijalom ili predmetom koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmetima isključenim iz upotrebe, kao i opasnim materijama koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. Ovaj sistem čine sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada, kao i nadzor na tim aktivnostima i staranje o postrojenjima za upravljanje otpadom nakon njihovog zatvaranja.

Neadekvatan stav društva prema otpadu doveo je do veoma lošeg stanja u organizaciji vezanoj za njegovo upravljanje te je ova oblast postala jedna od najproblematičnijih sa aspekta zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Ovo je rezultiralo pooštravanjem zakonske regulative i intenzivnim kontrolama od strane državnih organa nad primenom propisanih mera za postupanje sa otpadom.

Pravni propisi nameću proizvođaču otpada niz dužnosti, a pre svega da:

  • sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada;
  • pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina;
  • pribavi odgovarajuću potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole u skladu sa ovim zakonom;
  • obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom;
  • sakuplja nastali otpad odvojeno i razvrstava ga u skladu sa potrebom budućeg tretmana, u količini, odnosno procentu koji je utvrđen nacionalnim ciljevima;
  • skladišti otpad na način koji ne utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu i obezbedi uslove da ne dođe do mešanja različitih vrsta otpada, kao ni mešanja otpada sa vodom;
  • preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa propisima;
  • vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže;
  • odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom;
  • omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentacijom.

ШТИТ je mesto gde možete dobiti podršku za rešavanje problema upravljanja otpadom, a ujedno i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Pored toga što ćete ispuniti zakonsku obavezu, na ovaj način bićete prepoznati kao ekološki odgovorni i bar u nekom delu ćete doprineti buđenju ekološke svesti ostalih privrednika.

Kroz konsultantske usluge mi vršimo poslove kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad za upravljanje neopasnim i opasnim otpadom, odnosno u Vaše ime izrađujemo svu potrebnu dokumentaciji i organizujemo sprovođenje propisanih mera.