PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA

Smanjenje rizika od katastrofa i kontrola nad vanrednim situacijama su od posebnog interesa za Republiku Srbiju i čine deo sistema nacionalne bezbednosti. U skladu sa tim, a u cilju smanjenja rizika od katastrofa, kao i prevencije i jačanja otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednica za reagovanje na posledice katastrofa, zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara, prava i obaveza građana, udruženja, pravnih lica, državnih organa, funkcionisanja civilne zaštite usvojen je Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

obavezu izrade i usvajanja procene rizika od katarstofa i planova zaštite i spasavanja imaju sledeći subjekti:

 • Republika Srbija;
 • autonomna pokrajina;
 • jedinice lokalne samouprave;
 • subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja;
 • privredna društva;
 • zdravstvene ustanove izuzev apoteka;
 • predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
 • ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
 • pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
 • privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja izrađuju dokumenta i za te organizacione jedinice;
 • privredna društva i druga pravna lica koja nisu navedena izrađuju svoja dokumenta na osnovu preporuke štaba za vanredne situacije jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalaze.

Predmetnim Zakonom predviđeno je da se plan zaštite i spasavanja izrađuje na osnovu procene rizika i usvaja najkasnije 90 dana nakon usvajanja procene rizika, kao i da se redovno usklađuje sa izmenama procene rizika. Oba dokumenta podležu obavezi pribavljanja saglasnost nadležne službe Sektora za vanredne situacije kako bi bili pravosnažni.

Procena rizika

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Plan zaštite i spasavanja

Planom zaštite i spasavanja planiraju se mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Sručni saradnici ШТИТ-a pružaju usluge izrade procene rizika i planova zaštite i spasavanja i na raspolaganju su Vam za sva redovna ažuriranja.

Kontaktirajte nas