SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Snabdevač opasnih hemikalija je dužan da angažuje lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama, odnosno da angažuje savetnika za hemikalije koji ima znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa donetih na osnovu njih i koje će isto kontinualno nadograđivati iz oblasti bezbednog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, a sve u cilju minimalizacije štetnih efekata hemikalija po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine propisalo je i izuzetke među snabdevačima koji nisu dužni da ispune ovu obavezu i to su: pravna lica ili preduzetnici koji isključivo stavljaju u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu; snabdevači koji stavljaju u promet opasne hemikalija u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje; distributeri opasnih hemikalija koji se isključivo bave maloprodajom.

Prema Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrši obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije savetnik za hemikalije može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama na kojima je u okviru studijskog programa iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije ostvario najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Pored toga, neophodno je da poseduje i položen ispit za savetnika za hemikalije.

Ukoliko među svojim kadrovima nemate lice koje ispunjava navedene uslove, a imate obavezu da isto angažujete ШТИТ-u doo možete poveriti poslove ove vrste, koji podrazumevaju:

  • izradu dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (dosije o hemikaliji) za proizvođača, uvoznika ili daljeg korisnika (godišnja prijava);
  • primenu odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija;
  • izradu bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet, sprovođenje procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
  • izradu bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet, sprovođenje procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija;
  • informisanje i saradnju na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanje u promet i korišćenje hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama;
  • dostavljanje osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
  • pripremu tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
  • učešće u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i reklamiranje biocidnih proizvoda;
  • učešće u sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obavezu vođenja evidencije, u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.
Kontaktirajte nas