PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Prvi korak u izgradnji i funkcionisanju kvalitetnog sistema bezbednosti svakog uspešnog poslovnog i društvenog sistema čini procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Ovim putem identifikuju se i vrednuju opasnosti po organizaciju i njene interese nakon čega se u odnosu na utvrđene nivoe rizika određuju i propisuju adekvatne mere i procedure za njihovo tretiranje, u cilju njihove eliminacije.

Aktom o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obrađuju se sledeće grupe rizika:

  • rizici opštih poslovnih aktivnosti;
  • rizici po bezbednost i zdravlje na radu;
  • pravni rizici;
  • rizici od protivpravnog delovanja;
  • rizici od požara;
  • rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  • rizici od eksplozija; rizici od neusaglašenosti sa standardima;
  • rizici po životnu sredinu;
  • rizici u upravljanju ljudskim resursima;
  • rizici u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Zakonom o privatnom obezbeđenju i Uredbom o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenje poslova njihove zaštite propisano je da obavezu izrade akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja imaju svi subjekti u javnom i privatnom sektoru koji imaju vlastite resurse za obezbeđenje lica i imovine radi bezbednosti poslovanja ili koriste bilo koji vid usluga fizičke ili tehničke zaštitе od strane trećih lica.

Izuzetak čine korisnici ovih usluga u svrhu zaštite lica, zaštite objekata za stanovanje, zaštite javnih skupova na kojima redarsku službu obavljaju samo redari angažovani od organizatora okupljanja, kao i zaštite mikro pravnih lica i preduzetnika koji su klasifikovani u skladu sa klasifikacijom za razvrstavanje pravnih lica po propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Stručni saradnici ШТИТ-a izrađuju akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, stručnom primenom nacionаlnog standarda SRPS A-L2 002-2017 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika i prateći specifične zahteve i karakteristike klijenta.

Kontaktirajte nas