BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu je fundamentalno pravo zaposlenih utvrđeno u konvencijama Međunarodne organizacije rada i direktivama Evropske Unije, a zajamčeno Ustavom Republike Srbije, gde se striktno ističe da svako ima prava na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu i zaštitu na radu i da ih se ne može odreći.

Na osnovu toga, svaki poslodavac je u obavezi da poslove bezbednosti i zdravlja na radu uredi u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno da za početak izradi neophodnu dokumentaciju i odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu koje će biti zaduženo za koordinaciju i sprovođenje primene brojnih mera.

ШТИТ je tu da Vam pruži neophodnu stručnu pomoć kako biste u potpunosti ispunili sve svoje obaveze koje Vam nameće zakonodavni okvir, ali i kako biste putem izgradnje adekvatnog sistema zaštite na radu unapredili svoje poslovanje.

Usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu striktno je propisana obaveza poslodavca da imenuje lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, što u zavisnosti od vrste delatnosti i broja zaposlenih podrazumeva nekoliko načina.

U delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima i ako ima do 20 zaposlenih poslodavac ove poslove može da obavlja sam i nije dužan da ima položen stručni ispit. Ukoliko broj zaposlenih pređe ovu granicu kao lice za bezbednost i zdravlje na radu može odrediti jednog ili više od svoji zaposlenih sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili može angažovati pravno lice koje ima odgovarajuću licencu.

S druge strane u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, poslodavac je dužan da ulogu lica za bezbednost i zdravlje na radu poveri zaposlenom koji pored položenog stručnog ispita ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka ili da isto angažuje eksterno putem uspostavljanja saradnje sa licenciranom kućom kao što je ШТИТ.

Mi smo licencirani do strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. licence 164-02-00001/2022-01 za uslužno obavljanje poslova iz ove oblasti, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Izrada dokumentacije

U slučaju da se odlučite da poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu obavljate samostalno stručna lica iz ШТИТ-a Vam mogu pružiti podršku u stvaranju temelja za izgradnju bezbedne i zdrave radne okoline u Vašoj firmi, odnosno na usluzi su Vam za izradu kompletne dokumentacije i davanje daljih smernica.

Uslužno vršimo izradu akta o proceni rizika, koji je ključnih dokument u ovoj oblasti, a koji se zasniva na sistematskom evidentiranju i procenjivanju svih opasnosti i štetnosti u procesu rada koje mogu prouzrokovati povrede na radu ili oštećenje zdravlja zaposlenih, nakon čega se pronalaze načini za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika.

Takođe, izrađujemo svu prateću dokumentaciju neophodnu za adekvatno sprovođenje propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu (pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, plan i program opšteg i stručnog osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, evidencije br. 1-14, uputstva, procedure, obaveštenja…).

Pored toga, nama se možete obratiti i ukoliko Vam je potrebna izrada plana preventivnih mera ili elaborata o uređenju gradilišta.

Usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

Prema statističkim podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja do najvećeg broja smrtnih i teških povreda na radu dolazi tokom obavljanja poslova u oblasti građevinarstva. Jedna od mera preuzetih u cilju rešavanja ovog problema jeste prpisana obaveza investitorima da angažuju koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja sledećih građevinskih radova: iskopavanje, zamljani radovi, građenje, montaža i demontaža već proizvedenih elemenata, rekonstukcija ili opremanje, adaptacija, renoviranje, sanacija, demontiranje, rušenje, investiciono održavanje, održavanje – bojenje i čišćenje, drenaža, kao i u slučaju radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje odgovarajuće struke na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 240 ESPB u oblasti: arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu, mašinskog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva. Pored toga mora da položi i stručnih ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova u skladu i da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima izgradnje objekta ili bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova.

Stručna lica iz ШТИТ-a Vam stoje na raspolaganju za stručno i profesionalno obavljanje ove odgovorne uloge, što u skladu sa predmetnom Uredbom podrazumeva sledeće:

  • koordinacija primene načela prevencije prilikom odlučivanja o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim, kao i tokom procene rokova potrebnih za završetak tih radova ili faza radova;
  • koordinacija realizacije planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica dosledno primenjuju preventivne mere, a gde je neophodno, primenjuju i specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu;
  • predlaganje pokretanja postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu i potrebne ostale potrebne dokumenacije i obezbeđenje podataka potrebnih da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
  • organizovanje saradnje i međusobnog obaveštavanja svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu i koordinacija njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
  • staranje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
  • koordinacija sporazuma radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
  • preduzimanje mera radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
  • obaveštavanje nadležne inspekcije rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;
  • svakodnevno obilaženje gradilišta na kome vrši koordinaciju;
  • vođenje evidencije o obilasku gradilišta i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.
Kontaktirajte nas